توضیحات سرور های Only Allow GamesGame Server Allow


 

موارد استفاده از این سرور به این شرح میباشد

1 - سروری مناسب برای کلیه بازی های آنلاین

2 - رفع تحریم بازی های خاص اضافه شده در این سروردر صورتی که مایل به اضافه شدن بازی تحریم شده خود در این سرور هستید از طریق بخش ارتباط با ما با پشتیبانی تماس بگیرید

پشتیبانی از تمام بازی های آنلاین از جمله

  • بازی های پشتیبانی شده
  • بازی های رفع تحریم شده

پشتیبانی شده

پشتیبانی شده

پشتیبانی شده

پشتیبانی شده

Warzone

رفع تحریم شده

Fortnite

رفع تحریم شده

Rocket League

رفع تحریم شده

Valorant

رفع تحریم شده

League Of Legends

رفع تحریم شده