سرویس کاهش پینگ


 سرویس کاهش پینگ

 
سرویس فوق در زمان های 1  - 3  - 6 ماه ارائه میگردد
 
 
 
میزان حجم نامحدود منصفانه در سرویس فوق به این شرح میباشد
میزان حجم تعریف شده نوع سرویس
20 GB کاهش پینگ 1 ماهه 1 کاربره
30 GB کاهش پینگ 1 ماهه 2 کاربره
80 GB کاهش پینگ 1 ماهه 5 کاربره
60 GB کاهش پینگ 3 ماهه 1 کاربره
90 GB کاهش پینگ 3 ماهه 2 کاربره
200 GB کاهش پینگ 3 ماهه 5 کاربره
120 GB کاهش پینگ 6 ماهه 1 کاربره
180 GB کاهش پینگ 6 ماهه 2 کاربره