سرویس کاهش پینگ نامحدود زمانی


 سرویس کاهش پینگ نامحدود حجمی


سرویس فوق در زمان های 1  - 3  - 6 ماه ارائه میگردد
 
 

 

میزان حجم نامحدود در سرویس فوق ( با توجه به عدم اعمال محدودیت سرعت ) به شرح زیر میباشد
میزان حجم تعریف شده نوع سرویس
100 GB کاهش پینگ 1 ماهه 1 کاربره
150 GB کاهش پینگ 1 ماهه 2 کاربره
250 GB کاهش پینگ 1 ماهه 5 کاربره
150 GB کاهش پینگ 3 ماهه 1 کاربره
200 GB کاهش پینگ 3 ماهه 2 کاربره
500 GB کاهش پینگ 3 ماهه 5 کاربره
350 GB کاهش پینگ 6 ماهه 1 کاربره
1000 GB کاهش پینگ 6 ماهه 5 کاربره